EKOLOGICKÉ ZDROJE

nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ekologické zdroje

DOTACE NA SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO RODINNÉ DOMY

Víme, že k úplné spokojenosti zákazníka nestačí jen kvalitní realizace solárního systému, ale je také nutné, aby mu byla co nejdříve a bezstarostně vyřízena dotace. Proto vám na této stránce nabízíme ucelený přehled podmínek pro vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám.

Námi dodávané výrobky a technologie jsou přihlášeny do Seznamu výrobků a technologií.

Dokumenty ke stažení rozdělené podle jednotlivých typů (Směrnice, Pokyny, Formuláře, Vzory…)

KROK ZA KROKEM K ZÍSKÁNÍ DOTACE

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Program se řídí Směrnicí MŽP č. 1/2014

Zpracování odborného posudku – kontakt zde

Splnění podmínek Programu je nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického posudku.

Za GC SKUPINU doporučujeme kontaktovat naše smluvní poradce.
Zajistí odborné posudky po celé ČR za velmi příznivou cenu.

 

Seznamte se s podrobnými podmínkami Programu na jeho oficiálních internetových stránkách.

Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze osoby s příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, které jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Seznamy autorizovaných osob jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKAIT a ČKA. Odborný posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Projednejte váš stavební záměr (na základě vypracovaného odborného posudku) s příslušným stavebním úřadem. V případě potřeby upravte ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku odborný posudek na základě požadavků stavebního úřadu.

Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů

Nezbytnou přílohou pro podání žádosti o podporu je mimo jiné krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Krycí list technických parametrů musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku. Formulář krycího listu je k dispozici na internetových stránkách Programu.

Jak je možné žádat o podporu

Po zahájení příjmu žádostí proveďte elektronickou evidenci žádosti o podporu do informačního systému, který je dostupný na internetových stránkách Programu. Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, navštivte některé z krajských pracovišť, kde vám bude umožněno elektronické podání žádosti o podporu. Žádat o dotaci lze i zpětně po provedení montáže. V takovém případě stačí doručit všechny potřebné dokumenty najednou.

Kdo může žádat

Program je určen vlastníkům rodinných domů. Nemovitost – rodinný dům musí být stavbou určenou pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Celková plocha nesmí přesáhnout 350 m2.

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti podle zákona o dani z nemovitosti 338 / 1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Solární systémy mohou být realizovány jen odbornou firmou zařazenou do Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Nemohou být realizovány svépomocí.

V případě zájmu, žádost o dotaci za Vás zpracuje náš smluvní partner.

Nová zelená úsporám – přihlašovací SVT kódy

KOLEKTORY SVT kód
SSK 21 02 284
SSK 27 01 789
CosmoSOL 250 – IDMK 2,5 795
Cosmo 253 – FK 6300 798
Cosmo 253L – FK 6300L 799
CosmoSOL 200 – FK 7200 800
CosmoSOL 8253 1159
CosmoSOL 8253L 1166
CosmoSOL 8253 4M 1168
CosmoSOL 8203 2419
Cosmo 210 2415
Cosmo 270 2416
CosmoSOL 253-FK 6300 2529
CosmoSOL 253L-FK 6300L 2534

 

KONDENZAČNÍ KOTLE SVT kód
WBS 14 F 286
WBS 22 F 287
WBC 22/24 792
WGB K 20 801
WGB 28 802
WGB 15 803
WGB 20 804
BSK 15  805
BSK 20  806
BGB 15 1431
BGB 20 1432
BGB 28 1433
BGB 38 1435
WGB 38 1436
BBK 22 1715