Nové dotace z evropských zdrojů

Největší kotlíkové dotace se blíží téměř do všech krajů České republiky. Nově je možné dotační program kombinovat s programem Nová zelená úsporám. Operační program Životní prostředí se ve své 2. Prioritní ose zaměřuje právě na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Předmět podpory 2.1 se zaměřuje na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech, o kterou mohou žádat fyzické osoby po vyhlášení výzvy daným krajským úřadem.

O peníze z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho 2. Prioritní osy, zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti. Alokace první takzvané kotlíkové výzvy činí 3 miliardy korun a jednotlivé kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září 2015.
V následujících letech bude prostřednictvím krajů přerozdělena další kotlíková dotace 6 miliard korun.

Je zaměřena na výměnu starých kotlů na pevná paliva v rodinných domech a bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou poskytovány příjemcům podpory kotlíkových dotací z OPŽP 2014–2020.

Další informace získáte na stránkách www.dotace-info.cz